Kursi un semināri

“Iekļaujošā izglītība vispārizglītojošās skolās”

17.03.2020

(programma A , 8 stundas)

papildus informācija
papildus informācija

Programmas mērķauditorija:  vispārizglītojošo skolu skolotāji

Programmas mērķis: veicināt pedagoģisko kompetenču paaugstināšanu un jaunāko mācību metožu apgūšanu caur radošām aktivitātēm, izpratnes padziļināšanu par bērnu emocionālo veselību.

Programmas uzdevums: rosināt pedagogu interesi uz kompetencēs balstītām tendencēm iekļaujošās izglītības kontekstā. Skolotāju komandas darba nozīme iekļaujošās izglītības mācību procesā, saskarsmes principi un mācību vides organizēšana

Izglītības satura apraksts:
Emocionālā veselība, aizsargmehānismi nepatīkamu emociju gadījumā. Neformālā izglītība un izglītojošās spēles iekļaujošā mācību procesā skolā. Privātās pamatskolas “Patnis” pedagogu pieredze darbā ar bērniem ar dažādām diagnozēm. Iekļaujošā pieeja vispārizglītojošās skolās. Darbs ar vecākiem

Programmas vadītāja: Mag.paed., Mārīte Raudziņa, LU Cēsu filiāles direktore

Lektori: Ārsts- psihoterapeits Artūrs Miksons, Mg.sc.soc., Anda Štoks – Šnepste, Natalja Gudakovska, Aleksandrs Milovs

Programmas apjoms: 8 stundas.

Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.

Kontaktpersona:
Sarmīte Gaiķe, Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.
Tālrunis 28347900, e – pasts gaikesarmite@inbox.lv

“Uz kompetencēm balstītas metodes valodu attīstībā iekļaujošās izglītības kontekstā”

25.11.2019.

(programma A , 6 stundas)

papildus informācija
papildus informācija

Programmas mērķauditorija:  vispārizglītojošo skolu skolotāji

Programmas mērķis: pedagoģisko kompetenču paaugstināšana, jaunāko mācību metožu apgūšana caur radošām aktivitātēm

Programmas uzdevums: rosināt pedagogu interesi uz kompetencēs balstītām jaunākām tendencēm valodu apguvē, izmantojot dažādas aktivitātes, tai skaitā integrētas stundas

Izglītības satura apraksts:
Radošās domāšanas metodes valodu apguvē. Iepazīšanās spēles ”Ledus laušana”, kinestētiskās spēles apguves līmeņa izpratnei. Radošās metodes mācīšanās dažādošanai. Tekstu klasificēšana. Video materiāla – īsfilmu izmantošana kritiskās domāšanas un iztēles attīstīšanai. Multiplārās inteliģences 8 veidi. Kognitīvās komunikācijas un sadarbības veidi. Pāru darbs 8 stūros, radošuma veicināšana ar dabas materiāliem. Viktorīnu un fotomateriāla izmantošana mācību stundās. Darbs ar ar atgriezenisko saiti. Iekļaušanas menedžments. Pozitīvā pedagoģija. Kustību animācija. Pasaules kafejnīca. Mācīšanās apliecinājums

Programmas vadītāja: Inese Aide, angļu valodas skolotāja

Lektore: Inese Aide

Programmas apjoms: 6 stundas.

Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.

Kontaktpersona:
Sarmīte Gaiķe, Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.
Tālrunis 28347900, e – pasts gaikesarmite@inbox.lv

“Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 – 12 gadu vecumam”

14.10.2019. | 29.10.2019. | 04.11.2019.

(programma A , 8 stundas)

papildus informācija
papildus informācija

Programmas mērķauditorija:  pirmsskolas un sākumskolas skolotāji

Programmas mērķis: metodiski atbalstīt pedagogus, kuri strādā ar izglītījamaijiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi

Programmas uzdevums: veicināt pedagogu izpratni par izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģisko izvērtēšanu

Izglītības satura apraksts:
Individuālās izglītības programmas apguves plāna izveidošanas nosacījumi, struktūra. Bērnu individuālo attīstības īpatnību izvērtēšana, iegūtās informācijas apkopošana un strukturēšana. Individuālo izglītības programmas apguves plāna izstrādāšana. Praktiska gadījuma analīze. Metodes un paņēmieni kognitīvo spēju attīstības izvērtēšanā. Iespējamie rīcības soļi problēmsituāciju risināšanā. Starpinstitūciju iesaistīšana.

Programmas vadītāja: Sarmīte Gaiķe, dierektora vietniece metodiskajā darbā

Lektore: Gunta Ozoliņa, Vineta Bērziņa, Mag.psich., Zinta Biseniece

Programmas apjoms: 8 stundas.

Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.

Kontaktpersona:
Sarmīte Gaiķe, Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.
Tālrunis 28347900,  e – pasts gaikesarmite@inbox.lv

“Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”

23.09.2019. | 30.09.2019. | 07.10.2019.

(programma A , 8 stundas)

papildus informācija
papildus informācija

Programmas mērķauditorija:  pamatskolas skolotāji

Programmas mērķis: metodiski atbalstīt pedagogus, kuri strādā ar izglītījamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi

Programmas uzdevums: veicināt pedagogu kompetenci par pedagoģiskā procesa plānošanu un vadīšanu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Izglītības satura apraksts:
Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamo snieguma progresa izvērtēšana. Metodes un paņēmieni. Komunikācijas elementi izglītojamo attīstības veicināšanā, izmantojot Marte Meo metodes principus. Klases un grupas pozitīvas vadīšanas pamatprincipi. Atbalsta komandas darbs problēmsituāciju risināšanā. Jaunāko mācību metožu apgūšana caur radošām aktivitātēm.

Programmas vadītāja: Sarmīte Gaiķe, dierektora vietniece metodiskajā darbā

Lektore: Inese Aide, Vineta Bērziņa, Mag.psich., Zinta Biseniece

Programmas apjoms: 8 stundas.

Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.

Kontaktpersona:
Sarmīte Gaiķe, Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.
Tālrunis 28347900,  e – pasts gaikesarmite@inbox.lv