E RASMUS+

ES Projekta Nr. 2021-1-EE01-KA220-YOU-0
IncED

Projekta mērķis

Demistificēt jēdzienus par jauktām spējām un iekļaujošu sadarbību.
Pielāgot esošās un izstrādāt jaunas izglītības spēles un metodes skolu jauniešiem 13 -18 g.v. ko var izmantot neformālās un formālās izglītības kontekstā jauktu spēju grupām.
Bagātināt izglītības jomu ar kvalitatīvām, lietošanai gatavām formālās mācīšanās aktivitātēm, kas ir viegli pielāgojamas jauktām grupām ar dažādām spējām.

Projekta sākums

no 01.12.21

Projekta ilgums

līdz  01.03. 2024.

Dalībvalstis

 1. Igaunija
 2. Latvija
 3. Spānija
 4. Portugāle

ES Projekta Nr. 2020-3-LV02-ESC31-003562
Projekta veids ESC31 - Solidaritātes projekti
Zaļais dārzs

Projekta mērķis

Veicināt bērnu, jauniešu un zinošu speciālistu sadarbību noderīgu zināšanu un prasmju apguvei skolas dārzā, uzņēmumos un ekskursijās brīvajā laikā, popularizējot Eiropas Savienības vērtības – ilgtspējīga zaļa Eiropa un solidaritāte.

Projekta sākums

no 01. 04. 2021.

Projekta ilgums

6 mēneši līdz 30. 09. 2021.

ES Projekta Nr. 2020-1-SI01-KA229-075988_3
Nacionālais ID ID KA2-SE-76/20
Būsim zaļi

Projekta mērķis

Izglītības programma Eiropas skolu  bērniem ar speciālām vajadzībām. Izglītot un iesaistīt šo skolu audzēkņus sabiedrībā ar vienlīdzīgām iespējām.Dot iespēju iesaistīties starptautiskos projektos un aktivitātēs , kas palīdzētu skolēniem  attīstīt patstāvību, atbildību, sociālās iemaņas un valodu prasmes.

Projekta sākums

no 01.09.2020.

Projekta ilgums

24 mēneši līdz 31.08. 2023.

Dalībvalstis

 1. Latvija
 2. Slovēnija
 3. Vācija
 4. Francija
 5. Maķedonija
 6. Rumānija

ES Projekta Nr .2020-1-DE03-KA229-077068_2
Nacionālais ID VG-S2S-K-BY-20-24-077068
Ēd labāk, kusties vairāk, dzīvo labāk

Projekta mērķis

Iepazīstināt un iemācīt veselīgu dzīvesveidu, ēšanas paradumus un pamata prasmes sabalansētam uzturam.Attīstīt ikdienas prasmes un sapratni par fiziskām aktivitātēm un aptaukošanās problēmām.

Projekta sākums

no 01.09.2020.

Projekta ilgums

24 mēneši līdz 31.08. 2023.

Dalībvalstis

 1. Latvija
 2. Vācija
 3. Turcija
 4. Bulgārija
 5. Polija
 6. Spānija

ES Projekta Nr.2020-1-IT02-KA229-079326_6
“Dzimumu līdztiesība”

Projekta mērķis

Zēnu un meiteņu nākotnes lomas kā vīriešiem  un sievietēm. Iepazīstināt ar stereotipiem, aizspriedumiem mūsdienu sabiedrībā. Diskriminācijas jautājumi un izglītības iespējas.

Projekta sākums

no 01.09.2020.

Projekta ilgums

24 mēneši līdz 31.08. 2023.

Dalībvalstis

 1. Latvija
 2. Itālija
 3. Bulgārija
 4. Rumānija
 5. Turcija
 6. Portugāle

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Cēsu novada  pašvaldība 2018. gada 19. septembrī ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta sadarbības partneris

Cēsu novada pašvaldība

Projekta finansējuma saņēmējs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta īstenošanas pamats

2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”

Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā

19.09.2018. – 31.12.2022.

Kontaktinformācija

Projektu koordinators, Biruta Dambīte
Tālrunis: 64161822
E-pasts: biruta.dambite@cesis.lv

Plašāka informācija par projektu

https://www.cesis.lv

https://viaa.gov.lv

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Cēsu novada pašvaldība, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta sadarbības partneris

 • Latvijas pašvaldībām;
 • Valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

 • 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;
 • 1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  – sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
  – naktsmītnēm;
  – ēdināšanu;
  – individuālās lietošanas priekšmetiem;
  – speciālo transportu.

Projektā iesaistītās novada skolas

 • Cēsu 1. pamatskola
 • Cēsu 2. pamatskola
 • Rāmuļu pamatskola
 • Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs
 • Cēsu Valsts ģimnāzija
 • Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
 • Cēsu Pilsētas vidusskola
 • Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola
 • Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija novadā

Biruta Dambīte
biruta.dambite@cesis.lv
64161822, 26564529

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847
E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

ERAF un ESF projekti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

ESF

Erasmus + projekts “Cilvēktiesību izglītība ar jauktu spēju grupām” Latvija, Lietuva, Moldova, Ukraina, Krievija, Armēnija, Azarbaidžāna, Vācija

/ 2.-12.novembris 2019.gads/

ESF

Erasmus +projekts “Comics as a method in education” Portugāle

/22. – 28.oktobris 2019.gads/

ESF

Erasmus + projekts “Obstacles – challange”-iespējas skolēniem no skolām bērniem ar īpašām vajadzībām Polija

/2019.gads/

ESF

Erasmus + projekts E-twining “Let’s beat plastic pollution” Latvija, Spānija, Turcija, Itālija   iesaistītas (3. un 7.klases)

/oktobris – decembris 2019.gads/

ESF

Erasmus + projekts “Piecas sajūtas – pieci zināmi ceļi, kas jāzina” – iespējas jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem Lietuva

/2019.gada oktobris/

ESF

Erasmus + KA1 Profesionālās pilnveides projekts “Jaunākās metodes valodu apmācībā bērniem ar īpašām vajadzībām” Lielbritānija

/10.- 18. marts 2018.gads/

ESF

Tiek īstenots projekts ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001