Direktora vietnieks

Direktora vietnieks izglītības jomā(mācību darbā)

Cēsu Bērzaines pamatskola, reģ. Nr.4424903139,  aicina pieteikties kandidātus direktora vietnieka izglītības jomā (profesijas kods 134504 ) vakancei.

Darba apraksts:

Plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu, piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu, piedalīties izglītības iestādes attīstības plāna izstrādē, plānot savu darbu un par rezultātiem atskaitīties izglītības iestādes noteiktajā kārtībā,  veikt klašu komplektēšanu, pedagogu tarifikāciju, organizēt izglītojamo pārbaudes darbus,  nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanas metodisko vadību, vadīt izglītības iestādes audzināšanas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības: Izglītība: atbilstoša Ministru kabineta noteikumu  Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  13. punkta prasībām.

  • izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
  • mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta didaktikas pārzināšana;
  • pieredze pedagoģiskajā darbā ne mazāka kā 5 gadi;
  • pieredze vadošā amatā ne mazāka kā 3 gadi (pieredze izglītības iestādes vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību);
  • valsts valodas prasme augstākajā līmenī un svešvalodu zināšanas;
  • prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām;
  • labas komunikācijas spējas, sadarbības un organizatoriskās prasmes;
  • saskarsmes kultūras un ētikas normu ievērošana.

 

Alga   1728 EUR ( 1 likme 40 stundas nedēļā)

Slodze: Viena vesela darba slodze

Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darbības joma: Izglītība/zinātne

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu  (CV)  līdz 2021. gada 30. novembrim  uz e-pastu ci_ac@cesis.edu.lv vai pastu Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs, Bērzaines iela 34, Cēsis, LV-4101; vai iesniegt personīgi skolas direktoram, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.16.00