Direktora vietnieks izglītības jomā (audzināšanas darbā)

Cēsu Bērzaines pamatskola, reģ. Nr.4424903139,  aicina pieteikties kandidātus direktora vietnieka izglītības jomā (profesijas kods 134504 ) vakancei.

Galvenie darba pienākumi:

 • vadīt, plānot, organizēt audzināšanas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;​
 • koordinēt un pārraudzīt interešu izglītības pulciņu, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un klašu audzinātāju darbu;
 • apkopot un analizēt informāciju, gatavot pārskatus un ziņojumus par audzināšanas darbu izglītības iestādē;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • atbalstīt un konsultēt izglītojamo pašpārvaldes darbību;
 • koordinēt projekta “Latvijas skolas soma” realizāciju;
 • veicināt izglītības iestādes tradīciju saglabāšanu, pilnveidošanu un tēla veidošanu;
 • nodrošināt drošu, veselībai nekaitīgu un psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē;
 • novērtēt pedagogu darbu un veicināt izaugsmi, iesaistīt skolas mērķu noteikšanā un attīstībā.

Prasības pretendentam:

Izglītība – atbilstoša Ministru kabineta noteikumu  Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  13. punkta prasībām.

Prasmes:

 • izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta didaktikas pārzināšana;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā ne mazāka kā 5 gadi;
 • pieredze vadošā amatā ne mazāka kā 3 gadi (pieredze izglītības iestādes vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī un svešvalodu zināšanas;
 • prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • saskarsmes kultūras un ētikas normu ievērošana.

 

Alga bruto:    1440,00 – 1728,00 EUR (1 likme 40 stundas nedēļā)

Slodze: Viena vesela darba slodze

Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darbības joma: Izglītība/zinātne

Pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu  (CV)  līdz 2022. gada 1.jūlijam  uz e-pasta adresi: ci_ac@cesis.edu.lv vai iesniegt personīgi skolas direktoram, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.16.00

Kontaktpersona: direktors, 64125233