Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi

No 21.09. – 19.10. notiek pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi “Izglītojamo uzvedības traucējumi, to izpratne, korekcijas darbs, izmantojot neformālās izglītības metodes”.  Vidzemes reģiona vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi savstarpēji diskutējot, uzklausot un kopīgi darbojoties ar psiholoģi Z. Bisenieci, iepazīst veiksmīgākās metodes skolēnu uzvedības traucējumu mazināšanā. Metodiķes S.Gaiķe un S. Verpele aktīvi iesaista dalībniekus neformālo metožu izspēlē, kuras skolēnos veicina motivāciju mācīties, paaugstina pašvērtējumu, pilnveido sociālās prasmes, veido uzticamas attiecības starp skolēniem un skolotāju, ļauj skolēniem sajust savu nozīmīgumu. Dienas izskaņā angļu valodas skolotāja I.Aide ar citu izglītības iestāžu pedagogiem dalās pieredzē par interaktīvu metožu pielietošanu mācību procesā izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem. Paldies Vidzemes reģiona pedagogiem par lielo ieinteresētību!